streda 9. januára 2013

Kauza Bezák

Pôvodne som o "Kauze Bezák" nechcel písať. Po prvé ešte stále úplne nerozumiem tomu, čo sa stalo a po druhé myslel som si, že v našom spoločenstve sú múdrejší ľudia, ktorí by sa mali verejne ozvať. Avšak potom prišli verejné vyjadrenia niektorých členov Spoločenstva Ladislava Hanusa s ktorými nesúhlasím. Ani tie však nepretrhli mlčanie tých, na ktorých vyjadrenie som čakal. Rozhodol som sa preto konať.
Môj blog sa pokúsim napísať v „kolégiovskom duchu“. Hneď v úvode preto načrtávam svoju tézu, ktorou je snaha poukázať na ľudskú prirodzenosť v konaní arcibiskupa Bezáka. Budem sa snažiť dokázať, že správanie arcibiskupa je v súlade s prirodzeným konaním človeka a preto si podľa môjho názoru zasluhuje skôr podporu ako hanobenie. Ďalej sa pokúsim odpovedať odporcom, ktorí tvrdia, že nedávne mediálne výstupy Róberta Bezáka sú porušením poslušnosti či pošpinením dobrého mena cirkvi. Ďalej sa ohradím voči tým, ktorí sa snažia cirkev na Slovensku rozdeľovať na „bezákovcov“ a „pravoverných“ a pokúsim sa ukázať, že postoj pri ktorom som zástancom rovnako Róberta Bezáka, ako aj ostatných biskupov Slovenska vôbec nemusí byť dvojtvárny, či protichodný. Na záver sa pokúsim všetkým členom Spoločenstva Ladislava Hanusa pripomenúť ich poslanie hľadať pravdu aj v prípadoch, kedy je to nepríjemné či obzvlášť náročné.

Prirodzenosť
Náuka Cirkvi a teda aj učenie, ktoré sa presadzuje v našom spoločenstve hovorí, že zákony či normy v spoločnosti nesmú byť v rozpore s prirodzenosťou človeka. Homosexuálne manželstvá odsudzujeme preto, lebo odporujú ľudskej prirodzenosti. Komunizmus sme odsúdili preto, lebo bol v rozpore s prirodzeným správaním človeka. Klamstvo považujeme za zlé, pretože neprirodzene rozdeľuje myseľ človeka. Bohužiaľ, v tzv. „Kauze Bezák“ na prirodzenosť akosi zabúdame. Naopak, často obraňujeme postup,  pri ktorom sa človeku upiera jeho prirodzená túžba po poznaní pravdy a stáva sa, že hrešíme ľudí, ktorí boli násilne odlúčení od svojho biskupa preto, že chcú vedieť dôvody. Ja však na základe učenia Tomáša Akvinského považujem znalosť dôvodov za prirodzený začiatok konania, bez ktorého čin nemá pre vykonávateľa zmysel. Ak teda ľudia žiadajú vedieť dôvody prečo by mali rešpektovať rozhodnutie Svätej stolice, správajú sa podľa môjho názoru prirodzene a rovnako tak koná aj odvolaný arcibiskup. Alebo si skutočne myslíme, že veriaci, či biskup by mali robiť to, čo im v skutočnosti nedáva zmysel a takto odporovať svojej prirodzenosti? Okrem snahy poznať dôvody konania však existuje aj iná prirodzená túžba, ktorá je arcibiskupovi Bezákovi odopieraná. Každý, kto sa cíti nespravodlivo potrestaný sa prirodzene snaží brániť. Takéto ľudské konanie totiž smeruje k spravodlivosti a pravde po ktorých človek prirodzene túži. Otázkou však ostáva prečo takéto prirodzené konanie u nášho potrestaného arcibiskupa mnohí pokladajú skôr za vyplakávanie sa na verejnosti či nedodržanie cirkevných nariadení? 
Predpokladám, že každý z nás by krútil hlavou nad konaním otca, ktorý trestá svoje dieťa za čin, ktorý nespáchalo. Obzvlášť ak by sme vedeli, že otec  dieťaťu zakázal prehovoriť čo i len slovo na svoju obhajobu a rovnako mu nevysvetlil, čo zlé vykonalo. Tí odvážnejší z nás by sa dieťaťa dokonca zastali. Nechápem preto dôvod prečo na biskupa uplatňujeme iný meter. Možno preto, lebo Róbert Bezák nie je malý chlapec, ale arcibiskup Katolíckej cirkvi. Uvedomme si však aj to, že rovnako, ako chlapec v mojom príklade aj Róbert Bezák je človekom s ľudskou prirodzenosťou, ktorú v iných prípadoch správne a vehementne obraňujeme. 

Nadprirodzenosť
Niekto by však mohol namietať a tvrdiť, že existujú aj prípady, ako napríklad celibát, kedy potláčanie prirodzeného konania  vedie človeka k čnostnému „nadprirodzenému“ správaniu. Kňaz, rehoľník, či laik obetuje časť svojej prirodzenej túžby na vyšší cieľ, čo ho v konečnom dôsledku činí čnostnejším. Mnohí preto hovoria, že mlčanie, či poslušnosť bez „zbytočných“ otázok arcibiskupa by viedli práve k takejto nadprirodzenej čnosti. Musím napísať, že tých, ktorí vidia prehrešok biskupa v neposlušnosti dokážem, obzvlášť pri spomienke na niektorých svätých, do istej miery pochopiť. Títo ľudia sa snažia na problém nazerať trpezlivejšou a umiernenejšou optikou a určite nechcú Cirkvi ani arcibiskupovi zle. Takýto postup by sme však mohli pokladať za správny v prípade, ak by kauza Bezák bola skutočne iba otázkou poslušnosti. Všetky zákulisné informácie, najmä o spravovaní Trnavskej arcidiecézy a skutočnosť, že dokonca ani sám odvolaný arcibiskup nepozná jasné dôvody svojho odvolania vo mne však vzbudzujú zdanie, že táto kauza nie je hlavne o poslušnosti, ale práve naopak volanie po zdržanlivosti má v tomto prípade skôr len zakryť dôvod odvolania, či nebodaj umlčať arcibiskupa. V takomto prípade by však poslušnosť neplnila svoje poslanie, ale práve naopak bola by zneužitá ako prostriedok vďaka ktorému by sa zakrývala pravda a preto by bola skôr ľstivým úskokom ako „nadprirodzenou“ cnosťou.

Dobré meno
Existujú však aj iní odporcovia Róberta Bezáka, ktorí tvrdia, že mediálnymi výstupmi arcibiskup poškodzuje dobré meno Cirkvi. Aj s týmito kritikmi sa dá do istej miery súhlasiť, keďže tieto vystúpenia asi skutočne pošramotili obraz Cirkvi v očiach niektorých ľudí na Slovensku. Otázkou však je, či môžeme pokladať snahu o udržanie dobrého mena Cirkvi za nadradenú túžbe verejne vysloviť pravdu či úsiliu brániť sa voči krivým obvineniam. Ak by boli slová arcibiskupa lžou, Róbert Bezák by sa dopustil nehanebného previnenia. Avšak v prípade, že arcibiskup Bezák hovoril pravdu a ponúkol občanom Slovenska pravdivý pohľad na to, aká je situácia v Cirkvi na Slovensku potom mu veľmi nemáme čo vyčítať.

Veď predsa samotná pravda nemôže dobré meno Cirkvi poškodiť. Naopak, ak by sa jej postavenie zakladalo na klamstvách či zahmlievaní, nemôžeme hovoriť o dobrom mene v pravom zmysle slova, ale len o falošnom mene. Cirkev by sme tak znížili na úroveň akejsi politickej strany, či inej svetskej inštitúcie, ktorá cíti potrebu vyzerať neomylne. Skutočnosť je však taká, že ju aj napriek jej nadprirodzenému základu, tvoria rovnako, ako iné spoločenstvá hriešni a omylní ľudia, a preto jej konanie nie je bezchybné. Ak by sme sa aj napriek tomuto faktu pokúsili hrať sa na neomylných, robili by sme z nej to, čo nie je a tak by sme vytvárali len falošný obraz a nie dobré meno. Navyše tento obraz by sa skôr či neskôr zrútil, čo by jej dobrému menu v konečnom dôsledku mohlo len poškodiť.
Preto ak už chceme niekoho haniť za to, že poškodzuje dobré meno Cirkvi mali by sme naše výčitky smerovať skôr na toho, kto všetky krivdy o ktorých arcibiskup Bezák rozpráva spôsobil. Hanenie arcibiskupa je predsa podobne nelogické ako keby sme za všetky výčitky, ktoré sa na Cirkev zosypali po odhalení škandálu pedofilných kňazov obviňovali tých, ktorí o nich informovali, ba nebodaj obete, ktoré boli zneužívané a nie tých, ktorí ich spôsobili ich utrpenie či tých, ktorí sa tieto previnenia snažili zakryť. Ak už teda pokladáme za správne verejne niekoho karhať, obráťme svoj hnev na toho, kto dobré meno Cirkvi skutočne pošliapal.

Rozdelenie
Ďalšia vec, ktorú musím v tomto blogu spomenúť je skutočnosť ako ľahko sme sa nechali ovplyvniť vášňami a sami sme sa stali najväčšími rozdeľovačmi. Predpokladám, že niektorí  krátkozrako zmýšľajúci ľudia začnú aj môj článok vnímať ako probezákovský a teda protibiskupský, či dokonca protipápežský. Takéto posudzovanie či rozdeľovanie veriacich však kategoricky odmietam.
Tento článok sa vôbec nesnaží poburovať čitateľov proti ostatným slovenským biskupom, či nedajbože voči pápežovi. Práve naopak. Som si vedomý mnohých dobrých vecí, ktoré pre Slovensko vykonali všetci slovenskí biskupi. Osobne, či prostredníctvom médií som mal možnosť obdivovať prácu, bezprostrednosť, toleranciu, múdrosť či pokoru viacerých z nich. Preto verím, že našim biskupom nejde o to, aby Cirkvi či arcibiskupovi Bezákovi vedome poškodili. To však neznamená, že sa nesmiem zastať arcibiskupa Bezáka a musím všetko, čo v danej kauze konajú ostatní biskupi pokladať za správne. Osobne si myslím, že nezáujem o spolubrata či tón, akým prostredníctvom svojho hovorcu biskupi komunikujú s verejnosťou celej situácii vôbec neprospieva. Ak ma niekto za tento názor zavrhuje, sám rozdeľuje Cirkev, vytvára o nej nepravdivý obraz a zavrhuje značnú časť veriacich, ktorým záleží rovnako na spravodlivom konaní voči biskupovi Róbertovi Bezákovi ako aj na pravdivom posúdení konania ostatných biskupov Slovenska.
Za takéto vyjadrenia ma určite niekto obviní z dvojtvárnosti či protichodnosti. Tento môj postoj však takýto určite nie je. Naopak. Myslím, že takto uvažuje väčšina z nás. Tak ako všetci ľudia na svete i ja hľadám pravdu, ktorú mi Róbert Bezák priamo, odvážne, no predsa pokorne ponúka, čím si získal moje srdce. Rovnako si však pamätám aj na to, že som všetkých našich biskupov stále obraňoval, rešpektoval, poslúchal a ctil si ich. Nevidím preto dôvod na to, aby som sa teraz mal začať tváriť, že to, čo bolo pred koncom júna 2012 neexistovalo, respektíve, že to bola z mojej strany len pretvárka. Moja viera je stále rovnaká. Rovnako ako pred júnom 2012 aj teraz verím, že Cirkev je dielom Kristovým, ktoré ani pekelné mocnosti nepremôžu a rovnako stále verím a rešpektujem aj to, že biskupi sú nástupcovia Kristových apoštolov a preto majú aj napriek svojej ľudskej prirodzenosti a teda aj omylnosti rozhodujúce slovo pri spravovaní spoločenstva veriacich na Slovensku. Tento pilier mojej viery nerozkývali ani zlé jazyky, ktoré sa snažia Cirkev rozdeliť ani žiadne iné nepríjemné udalosti v jej vnútri.

Hanusovci? Naše spoločenstvo nesie meno hádam najväčšieho kritika (aj katolíckej cirkvi) v histórii nášho národa. Kto čítal knihu Pamäti svedka storočia, ktorá je prepisom, nahrávok rozhovorov s Ladislavom Hanusom vie, že on sám kritizoval mnohých kňazov, laikov, rehoľníkov, cirkevné inštitúcie, či dokonca aj biskupov. Priam až posmešným tónom sa vyjadruje o blahoslavených gréckokatolíckych biskupoch Gojdičovi a Hopkovi. O Spišskej kapitule sa kvôli jej vnútorným intrigám vyslovuje ako o nechutnom mieste a sám bol zdesený, keď počul, že by mal pôsobiť práve tu. Osobne som mal často krát problém prekusnúť jeho priamočiarosť a pri čítaní som zápasil sám so sebou. Nakoniec som však pochopil, že jeho slová sú pamäťami človeka, ktorý sa snažil vyrozprávať všetko čo zažil najpravdivejšie ako len vedel, že sú to slová človeka, ktorý sa pokúsil ponúknuť skutočný, nie iluzórny obraz o spoločnosti, ľuďoch, cirkvi i sebe. A práve za túto pravdovravnosť si Ladislav Hanus zaslúžil môj obdiv. Proti nemu však nikto z nás nevystúpil. Nikto z nás verejne nezaútočil na Ladislava Hanusa za to, že pred vtedajšími bohoslovcami odkrýval všetku cirkevnú špinu a nikto nevystúpil ani  proti tým, ktorí tieto pamäti vydali knižne a tak túto kritiku sprístupnili celému svetu. Ladislava Hanusa nikto neobvinil z porušovania džentlmenského kódexu, vyplakávania sa na verejnosti, z porušenia cirkevných pravidiel, či z použitia nevhodných prostriedkov, práve naopak. O to viac ma prekvapuje, že sa nebojíme haniť arcibiskupa Bezáka za to, že verejne odkrýva pravdu o vari najhoršie spravovanej arcidiecéze na území Slovenska po roku 1989. O to viac ma prekvapuje, že ho verejne karháme za to, že v dnešnej slobodnej spoločnosti povedal pred celým svetom pravdu rovnako, ako to urobil v čase, kedy bola Katolícka cirkev brutálne očierňovaná aj Ladislav Hanus, človek, ktorého meno nesie naše spoločenstvo.
Krčméry, Jukl, Neuwirth, Hanus títo všetci majú v mojich očiach jednu spoločnú charakteristiku. Všetci bojovali za pravdu a odmietli sa jej vzdať aj v tých najťažších skúškach. Dejiny nám aj na základe ich životných príbehov dokázali, že systém, ktorý sa pravdy bojí alebo ju potláča je odsúdený na zánik. Preto ak chceme, aby Cirkev na Slovensku napredovala nehaňme nikoho, kto dychtí po pravde, ale pomáhajme mu ju hľadať. A to nie len na poli filozofie, kultúry či náboženstva, ale aj na miestach, kde jej odkrývanie môže byť náročnejšie, nebezpečnejšie, nepríjemnejšie či bolestnejšie. Len tak totiž môžeme skutočne žiť to, k čomu sme povolaní a Cirkev na Slovensku skutočne posilňovať a hájiť jej dobré meno.

V tomto blogu som sa pokúsil na základe prirodzenosti človeka vysvetliť prečo si myslím, že správanie Róberta Bezáka si zasluhuje skôr podporu ako kritiku. Ďalej som sa pokúsil odpovedať na základné výčitky, ktoré boli voči arcibiskupovi vznesené a ohradil som sa voči tým, ktorí sa na základe tejto kauzy snažia rozdeliť Katolícku cirkev na Slovensku. Na záver som sa snažil poukázať na to, že boj o pravdu je hlavným poslaním všetkých veriacich, obzvlášť členov Spoločenstva Ladislava Hanusa a to aj v prípadoch, keď je tento boj komplikovaný, nepríjemný, či bolestný.

PS: Na pravej ruke s hrdosťou nosím KAN ALUMNI prsteň. Taký istý prsteň právom vlastní aj emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Na tomto prsteni sú vyryté slová VERVM, BONVM, PVLRCHVM- Pravda, Dobro, Krása. Ja môžem s radosťou napísať, že som mal možnosť desať mesiacov učiť sa týmto cnostiam v KAN v Trnave a jedným z najžiarivejších príkladov ich skutočného prežívania bol pre mňa práve otec arcibiskup Róbert Bezák, nami nazývaný jednoducho Páter. Na základe tejto skúsenosti verím, že Róbert Bezák je stále vynikajúcim arcibiskupom a preto verím aj v to, že všetko, čo koná robí na väčšiu slávu Božiu a na slávu Cirkvi.

Michal Čop

37 komentárov:

 1. Dovolím si v niečom nesúhlasiť. Pravá poslušnosť spočíva v tom, že konáme niečo, v čom síce nevidíme zmysel, ale je to na podnet autority. Veď si spomeňme prečo bol spáchaný prvotný hriech.
  Po druhé, keď tak vehementne chceme objavovať pravdu (čo je chvályhodné), nie je rozumné tvoriť si názor na Bezákovho predchodcu iba z médií. Sú tam veci, o ktorých sa cielene zahmlieva. Tiež samotné nevedenie účtovníctva neznamená zlé hospodárenie alebo spreneveru.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. vrrrr... toto myslis vazne???? neznamena spreneveru???? 80 uctov v banke je podla teba ok??? ty okrem uctu, ktory mas zverejneny pred svojou zenou/muzom mas ete 5 tajnych? Sorry ale fakt mam pocit, ze to s obhajobou Sokola a biskupov, v tomto pripade specialne Zvolenskeho, prehanate.....

   Odstrániť
  2. tak to sa teda riadne mylis
   zamienas si krestansku poslusnost a vojensku poslusnost
   poslusnost typu "Drz hubu a krok" ma s krestanstvom a poslusnostou len velmi malo spolocne
   ak neveris chod sa spytat k jezuitom ktori maju v reholi programove zameranie na Poslusnost

   Misojogi

   Odstrániť
  3. nemam co vytknut autorovi clanku - z toho co zatial vieme.
   mozno miernost, miestami sa da hovorit o nehoraznosti alebo dokonca lzi, ale taky clanok by zbytocne este viac rozdeloval, takto si spravi nazor kazdy sam.

   co sa tyka Tvojho nesuhlasu v tejto veci - nevedenie uctovnictva jednoznacne znamena zle hospodarenie, pretoze vedenie zaznamov je jedna z funkcii hospodarenia. dalej dieceza je normalna uctovna jednotka, ktora sa riadi zakonmi SR.

   stale beriem na vedomie, co hovoris o otcovi Sokolovi a jeho image. ale takto ho obhajovat nejde

   Odstrániť
  4. Sokol sa ozval.

   Odstrániť
  5. Ten SOKOL bol na adresu anonymného NIE NA STEFANA. Aby to bolo po poriadku.

   Odstrániť
 2. http://patarak.blog.sme.sk/c/316148/Rozdiel-medzi-naucenou-a-vyssou-moralkou-ad-Robert-Bezak.html

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Michal, len par poznamok k clanku...:
  Veris, ze papez je zastupca Jezisa Krista na zemi a uznavas jeho pramovoc nad Cirkvou?
  Ako by si sa spraval, keby ta Jezis Kristus odvolal z funkcie z dovodov, ktore su ti celkom nie jasne a potom by ti povedal, aby si o tom nehovoril pred mediami?

  V kauze otca biskupa Bezaka vidim jasnu deliacu ciaru - v prvej casti, neviem, co sa vlastne stalo a kde je pravda (teda kto kde spravil chybu, ci bol otec biskup viac ohovoreny, ci osoceny, alebo ci svojim niekedy prilis vehementnym, a nie celkom rozmyslenym pristupom postval niektorych ludi ci knazov proti sebe) a v druhej casti je to uz zial celkom jasne, kedze zasiahol priamo papez prostrednictvom svojich kongregacii, ktory ho stiahol zo svojho uradu s poziadavkou, aby o tom nehovoril pred mediami a on to nesplnil a vystupil vo viacerych televiziach.

  Ked sa otec biskup chce seriozne branit, nech tak robi v Rime a nie pred protikatolickymi mediami. (tak robili aj sv. Cyril a Metod)
  Zlemu sa musi velmi pacit, ze priamo v roku viery a v roku sv.Cyrila a Metoda sa takto stiepime a sme nejednotni (ale asi typicka vlastnost Slovakov, zial).

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. K tvojej 3. vete: Ako by si sa správal, ak by ťa Ježiš Kristus hodil do studne a potom by ti povedal, aby si nevolal o pomoc?
   Túto otázku som položil preto, lebo niekedy mám pocit, že nášho Boha ilustrujeme do takých situácií, do ktorých by sa on sám nikdy nebol dostal. A zdá sa mi, že tvoja otázka je presne toho druhu...

   Odstrániť
  2. myslim, ze vec zvadzas do dosledkov mimo.
   Ale ked sme uz pritom, ze by ta Jezis Kristus hodil do studne, tak by si volal o pomoc Jezisa Krista, alebo radsej Markizu, TA3, ORF a Cesku televiziu?
   A este k Jezisovi Kristovi a jeho situaciam: myslis, ze utek do Egypta bola standardna situacia? Alebo ze bolo takou jeho ukrizovanie - nevinneho? Alebo si snad pocul, ze by Jezis nieco povedal proti svojmu Otcovi? Ze by reptal proti nemu, akym sposobom to s nim zachadza?

   Odstrániť
  3. Bezak sa na Slovensku nemal kam inam obratit. V katolickych mediach je vygumovany zo sveta. V Rime sa napriek jeho zaujmu stretnut sa so Sv. Otcom o neho tiez nikto nezaujima. Takze co s tym?
   Kto z vas, ktori sa tvarite, ze by mal bez slova posluchat, by urobil to iste?? Uprimne - ak by ste si neboli vedomi svojho previnenia ale odvolali by vas a ociernovali, tiez by ste sklapli a boli ticho? A ak by vam zjavne nikde na Slovensku neumoznili pracovat, este stale by ste boli ticho? A este aj boli spokojni? Prepacte, ak odpoviete ano, ste pokrytci. Pravda je pravda, a ostane nou, aj ked jej brani cirkevna autorita.

   Odstrániť
  4. ešte špeciálne som sa pozrel do archívu rádia Lumen... kedy to mal Bezák duchovnú obnovu? z decembra 2010 tam ostal už len silvester.. bol to december? Prejsť cez archív omší nemám čas, ale duchovná obnova je niečo, čo tam ostať mohlo, a malo. No skrátka - ak vygumovať, tak úplne... :-(

   Odstrániť
  5. Anonymný, nemyslela som, že budem reagovať a keby sa tu slovne argumentovalo len o ľuďoch, tak sa ani neozvem, ale keď si už do toho zatiahol aj nášho Boha, nemôžem neodpovedať.

   Ako by si sa spraval, keby ta Jezis Kristus odvolal z funkcie z dovodov, ktore su ti celkom nie jasne a potom by ti povedal, aby si o tom nehovoril pred médiami?

   Napíš mi, prosím, jediný príklad zo Sv. Písma, kedy sa Ježiš konal podľa tejto schémy. Kedy postavil nejakého človeka pred podobnú voľbu? Aspoň jediný. Alebo si myslíš, že bol jeho život príliš krátky, aby sa takto prejavil? Nebude to skôr tým, že milosrdenstvo chce viac než obetu - to je Kristov zákon.
   Všetky podobné prejavy sú čisto ľudskou slabosťou a vstúpili do Cirkvi spolu s prvými apoštolmi (viď spory Petra a Pavla). A dodnes pokračujú.
   Keď Peter Ježiša zaprel, dokonca mu ani nevyčítal, že svojím správaním pohanil jeho dobré meno (čo len ľudia povedia na to, akých mám nasledovníkov...), len sa ho opýtal, či ho stále miluje a po Petrovom vyznaní lásky mu zveril Cirkev.
   Je desivé, ako sme my, členovia Cirkvi, či už vysvätení, alebo laici ešte stále na kilometre ďaleko od pochopenia Ježiša a od jeho nasledovania. Povedal pred svojou smrťou - dal som vám príklad a umyl všetkým nohy. Aj Judášovi.
   No pri večeri sa nezdráhal ho výslovne označiť za zradcu (kto namáča ruku v mise spolu so mnou...) a nezakrýval pravdu. Pravda totiž mohla Judáša vyslobodiť, no on asi nepočúval a nezamyslel sa.

   Myslíš, že Ján Čop zavádza myšlienku mimo tému. Nemyslím, napísal ti stručnejšie presne to isté, čo teraz ja.

   utek do Egypta bola standardna situacia? Alebo ze bolo takou jeho ukrizovanie - nevinneho? Alebo si snad pocul, ze by Jezis nieco povedal proti svojmu Otcovi? Ze by reptal proti nemu, akym sposobom to s nim zachadza?

   Útek do Egypta bol dôsledok situácie, prenasledovania. Bol jasne vysvetlený a zdôvodnený (anjel Jozefovi povedal, že Herodes siahne dieťaťu na život a preto treba ujsť), poslušnosť bola v tomto prípade jasnou výhodou - záchranou. Reptanie proti Otcovi ako nesúhlas s krvavou smrťou je naozaj príklad mimo témy. Ježiš predsa nešiel na smrť nevedomý. Ako u človeka bolo jeho chápanie určite obmedzené, ale bezpečne si uvedomoval svoju vykupiteľskú obetu (keď budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe). Jeho smrť nebola nezmyselná a nebola prijatá ako nevyhnutnosť plynúca z poslušnosti (svoj život dávam sám od seba a zase si ho vezmem. taký príkaz som dostal od svojho Otca). Bola to obeta "za dobrú vec" a Ježiš sa obetoval dobrovoľne. Preto sa to nedá zrovnávať z aktuálnou situáciou arcibiskupa Bezáka.

   No a napokon
   ...ze by ta Jezis Kristus hodil do studne, tak by si volal o pomoc Jezisa Krista, alebo radsej Markizu, TA3, ORF a Cesku televiziu?

   Arcibiskup Bezák sa v mene tejto logiky, ktorú si nakoniec aj ty uznal ako rozumnú a prirodzenú, obrátil na tých, ktorí ho potopili. Neobrátil sa v médiách na Ježiša, ale na kolégium biskupov a ak vraví pravdu, tak aj na príslušné miesta vo Vatikáne. Ako vidíme, bezvýsledne.

   Odstrániť
  6. Ivka, takze ty neuznavas papeza ako Kristovho zastupcu na zemi... ak tomu dobre rozumiem, hej?

   Odstrániť
  7. cirkev upalovala ludí aj to bolo od Boha ????!!! nikto sa nesmel pýtať prečo lebo hned bol spriahnuty s diablom !bez vysvetlenia bez obhajoby na popravisko !!! Tak si to predstavuješ ??len či by si sa tak správal keby išlo o teba ,a kde je láska a milosrdenstvo??? SVETLO SVETLO PRAVDA PRAVDA TO JE to čo robil Kristus a to je to čo robil o. Bezák každy kto je s pravdy ide na svetlo Cirkev sa ináč neočistí ukrývať pedofilných kňazov a schovávať to aby cirkev nezostala pošpinená ???? aké pokritectvo! OBIELENY HROB !!! A čo je vo vnútry špina

   Odstrániť
  8. Ad Anonym 9. januára 2013 21:14: ''Ked sa otec biskup chce seriozne branit, nech tak robi v Rime...''

   Ako mozete toto vobec napisat? 8-o
   Ak takto pisete, je to znakom, ze sa bud o vec moc nezaujimate (=> vela o nej neviete), alebo citate iba protiBezakovske statusy a slepo sa nimi riadite - a teda vam vobec neide o pravdu.

   Mons. Bezak mal zaujem sa branit a zistit priamo u Rimskeho biskupa preco mu bol odnaty nielen urad v TT, ale aj preco je z neho zrazu emeritny biskup prakticky bez prava sluzit omse inde nez v obyvacke, ale JEHO ZIADOSTI NEBOLO VYHOVENE!
   Takze ak svojim prispevkom chcete kontruktivne diskutovat a nie iba zavadzat a zahmlievat, prosim zdrzte sa takychto vyjadreni.

   Mons. Bezakovi RKcirkev nedala inu moznost sa branit proti ociernovani jeho osoby (na ktoru ma pravo podla samotneho Cirkevneho prava: Clovek ktory sa citi nevinny, nie je viazany mlcanlivostou a ma pravo sa branit.), nez sa branit verejne.
   Mons. Bezak poslusnost a vernost Sv. Otcovi potvrdil tym ze bezodkladne posluchol a odisiel zo svojho uradu. To ze ho dalsieho pol roka ociernovali vseliakymi vymyslami od Slovenska, cez Polsko az po Vatikam uz je uplne ina kapitola.
   Mons. Bezak neociernoval RKC ako taku ani Sv. Otvca, ani nic ine co mu pripisuju jeho osocovatenia, ale kritizoval nekale praktiky (80 uctov je az primoc dobry dovod), ktore sa diali v a cez TT diecezu (ci uz pocas Komunizmu a pokracvali aj po jeho pade). A ak niekto tvrdi ze o peniaze v tejto kauze podstate neide, sa pytam: Preco v otazkach na ktore RB odpovedal, tak velmi o ne slo, preco RB ociernovali z uniku xy milionov, preco ich zaujmali aj dajake vymysleme spolocnosti atd atd.?
   To co sa tu stalo nie je o poslusnosti, ale o mafiach v Cirkvy. A to ze Slovaci si tieto vnutorne boje v Cirkvy nechcu priznat, je velky problem, lebo sa Slovenski Katolici nechavaju nechcene strhnut k nekritickemu rozmysalniu o tom akym smerom Cirkev kraca, cim sa zvysuje nebezpecenstvo ze podporia nespravne konanie.

   Svedomie nech kazdemu jednemu Krestanovi pomaha neunavne hladat pravdu (ako jedinu cestu ku zivotu), lebo ako sam Pan Jezis Kristus hovori: Ja som Cesta, Pravda a Zivot. (Juro)

   Odstrániť
  9. Připojuji se k Jánu Čopovi: copak Kristus by něco takového udělal? Dovoluji si k tomu odkázat na svůj blog http://www.postoy.sk/node/3909. Článek je podle mého názoru velmi moudrý, jeden z nejlepších, který jsem v této věci četl, mj. protože respektuje metodu dialogu, jak ji rozpracovali středověcí scholastici. Díky za něj!

   Odstrániť
 4. Rád by som sa chcel podakovat za vyborny, dokladne a na urovni prepracovany, kompetentny clanok! Som velmi stastny, ze na Slovensku vyrastaju spravni a normalni mladi katolici a nemusim sa uz hambit, ze kompetentne analyzy zaznievaju len z Ciech.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Bravo, pekny clanok, konecne nielen v Cechach...;)

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Zial nemozem s Vami suhlasit. Ani s Ivkou ani s Ivanom Copom ani s Anonymnymi ktori su za Otca Ercibiskupa Bezaka. Neviem ci sa chcem odvolavat na autoritu ci na sv. pismo. Asi ako to vidia normalny ludia v beznom zivote. Mal som neskutocne debaty s kamosmi, susedmi u nas na katolickej Orave.. Vsetko su to dobri ludia, chotny pomoct. A ked uz delim otca Biskupa na Orave podporili ludia co idu do kostola iba v nedelu, a rozhodnutie sv. Otca ti co zajdu aj cez tyzdnen. (je to mozno vagne prirovnanie uznavam, ale aj to ma svoju vypovednu hodnotu.) Moji oponenti (pretoze je som nakoniec rad ze ho odvolali poukazovali prave na fakt penazi)ako sa vsetko ututlava, ako sa vsetko prepiera. a teraz: POZOR na vyjadrenia lebo na naznaky na ktore sa odvolava pan COP su stale len naznakmi a neradno ich brat ako hlavne argumenty. Mne sa zda ze je to naozaj poslusnosti a u niekoho u sympatiach. Vazim si pokoj ovela viac ako vsetky peniaze sveta :) + Peter

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Citim, Peter, ze uprimne sa snazis hladat, avsak nemozem suhlasit s tym co pises. Dakujem patrovi Robertovi, ze ovplyvnil moje deti a chodia do kostola skoro denne. Avsak zhovadila hierarchia zakerne ukradla pokoj z dusi v mojom okoli pre ich hry o peniaze a moc. Bol by som rad, keby cirkev oznacila skutocnych sluzobnikov Zleho este za mojho zivota, skor ako obvykle... Ondrej

   Odstrániť
  2. Nuz Ondrej vela mi napovedalo tvoj pohlad na hierarchiu. Tak vedz ze ostatny Otcovia Biskupi su tiez velmi jemny ludia a jeden je dokonca skautom. Pokoj v dusi mnohym veriacim zobralo vystupenie Emeritneho Biskupa R. B. tesne pred Vianocami a aka lavina sa z toho spustila. Ver mi ze na mieste R.B. by mohol byt niekto iny a rovnako by privadzal ludi k Bohu a neboj v TT este privedie. Pozri co sposobuje kauza Bezak: ludia co maju nieco proti Cirkvi, Bohu, Jezisovi vytahuju veci len preto aby nemuseli verit. to iste prispevok nizssie o 9:42. Studoval som dejiny a viem ze to tak celkom nebolo.. A len pripominal ze dovody pre odvolania R.B nemuseli byt peniaze !!!

   Odstrániť
  3. Mily Peter, to prekrucas fakty len nechtiac, ci naschval? Nie je pravdive, ze Diabol zasial nepokoj v nasej katolickej cirkvi na zaklade vystupenia arcibiskupa Bezaka v TV, urobil to pol roka skor. A za to p.Bezak nemoze. Ak bol niektory zo slovenskych biskupov skautom, tak nim prestal byt, ked sa pol roka zabudol zastat slabsieho a prenasledovaneho, ked mu zabudol podat pohar vody... Nazyvat hierarchiu pravymi menami ma naucil sv.Pavol, napr. aj 1 Tim 1,7.

   Odstrániť
  4. pre anonymneho z 13. januara 14:06 - Budme realisti: Bezak prednasal moralnu teologiu, cize tu nepochybil, neverim ze ano. Ostatne veci z tych zverejnenych otazok nestoja za odvolanie, cize toto tiez nie. Ak su vsetci okrem Bezaka ticho, IDE o peniaze a to o velke peniaze. Nechcem tym povedat ze o Sokolove alebo Zvolenskeho. Moze to byt tiez Carnogursky, ale podla mna to bude niekto vyssie.. Bezak skratka upratoval tak, ako mu jeho moralka kazala a nedal si pritom pozor na to, ze ti, ktori od neho upratovanie chcu, maju zrejme zaujem, aby vyupratoval iba ciastocne. A kedze bol vo svungu, museli konat rychlo..

   Odstrániť
  5. Zial same dohady a s tym nemozem suhlasit. Tvdenia proti tvrdeniu a pod. vsetko vagne dovody. Keby ste radsej svoju energiu vkladali do niecoho uzitocneho. Anonym z 13.1 22:49 rad by som podebatil ale si anonym nemas meno. Tvoj pohlad na Hierachiu je pokruteny. A keby som ta este chvilu rozoberal iste by som na nieco prisiel co ta zere a kde je pes zakopany. Papez sa moze mylit v tychto veciach: peniaze, personalne obsadenie a politika. Ak sa v pripade Bezaka zmylil tak to jednoducho napravil. Bezak si svoju pripadnu rehabilitaciu sam zakopal. A svojim vystupenim v TVs prisiel o podporu mnohych katolikov.

   Odstrániť
  6. Mily anonym, radis nam aby sme "radsej svoju energiu vkladali do niecoho uzitocneho". Nevidis, ze nasa milovana cirkev je katastrofalne rozpoltena, ze diecezna moc prenasleduje rehole? Nechapes, ze spolupracovnici STB a po moci a peniazoch baziaci karieristi infiltrovali najvyssie miesta v cirkvi a rozhoduju o milionoch eur, ktore vsak nemaju ist do ich vreciek, ale na charitu a zivot Cirkvi? Necitis, ze knazi sa nikdy, ani za komunizmu tak nebali povedat svoj nazor ako teraz? Nepocujes ako sluhovia Zleho verejne osocuju najlepsich a najaktivnejsich synov Cirkvi a sluzobnikov Dobra? Nebojis sa, ze sa dnesny stav Katolickej cirkvi u nas az prilis ponasa na to, pred cim nas varoval sv.Pavol vo svojich listoch? Tvoju radu neberem a aj ked zjavne zbytocne, dam jednu radu na oplatku ja tebe: rozmraz si svoje zladovene srdce, odhod okovy a neboj sa verejne podpisať peticiu aby sa pravda vysetrila! Ježiš povedal: "pravda vas vyslobodi" jn8,32.

   Odstrániť
  7. Či už a.Bezák bol odvolaný odôvodnene, alebo nie, nič to nemení na skutočnosti, že svojími vystúpeniami v médiách škodil katolíckej cirkvi. Jeho vystúpenia totiž na tento účel využívali nepriatelia katolíckej cirkvi a to je neprehliadnuteľné !
   Kto niekoho funkciou poverí tak ten ho môže z nej aj odvolať a tak ako nemusel zdôvodňovať prečo práve jeho do tej funkcie menuje, tak potom nemusí zdôvodňovať prečo ho z nej odvoláva.
   V KC sa väčšinou stáva, že menovanie je doživotné. Bolo by však oveľa osožnejšie, aby si aj biskupi zvykli, že musia skladať účty a odvolanie nie je žiadnou tragédiou. Predsa na prvom mieste je Kristus a jeho učenie a nie kto je biskupom.

   Odstrániť
  8. pre: anonym. z 14. januára 10:14 Bezak si mozno rehabilitaciu zakopal, ale ak odtekaju peniaze cirkvi do sukromnych vreciek, a on to touto medializaciou zastavi, resp. sposobi, ze sa to zastavi, stalo to zato. Tu naozaj nejde o osobu Bezaka ale o pravdu. Som presvedceny, ze Bezak si na tom urade svoj zivot nepostavil. Problem je v tom, ze on ani nemoze sluzit omse a to okrem obyvacky nikde! Keby ho aspon nechali normalne existovat...ale nie! Co Zvolenskemu vadilo, ze mu nedovolil mat omsu u Kapucinov? Je fakt taky chudak, ze sa boji este aj odvolaneho Bezaka? Ci nema ciste svedomie? hmm.... Horsie by bolo, ak by tie financne "nitky" isli az do Vatikanu.. V tom pripade by to asi bolo ...cikanim proti vetru... (prepac to prirovnanie)

   Odstrániť
  9. ad Anonymný 16. januar 11:50
   tvoje prvé dve vety sú ako vystrihnuté z KBS alebo jeho hovorcu. Sorry. Vieš ty, že tvoj švagor spreneveril 100 miliárd štátnych eur? Ale ty ho máš za dobrého, takže ak sa niekto proti nemu ozve, zastaneš sa ho, že? Veď on je taký fajn. Všetci o ňom máte dobrú mienku. Netreba ti hľadať pravdu. Veď on sám ti povedal pri pive, že nie. a ty? béééé.. a hotovo. Prepáč, trochu som to pritahol za vlasy, ale o nič viac, ako ty. Nemáš pocit, že cirkev, ak chce kráčať ďalej, musí sa očistiť? A nie lividovať tých, ktorí to upratovanie začali. Ani tých, ktorí sa ozvali a verejne ho podporili - a preto už nie sú vo svojom úrade (o. Leopold) Takže čo je neprehliadnuteľné? Podľa mňa je to tá špina, ktorá už vylieza na povrch lebo sa už nezmestila pod koberec. Prajem ti krásny deň.

   Odstrániť
 7. Krásny článok vďaka ti Ježišu :)

  OdpovedaťOdstrániť
 8. cirkev upalovala ludí aj to bolo od Boha ????!!! nikto sa nesmel pýtať prečo lebo hned bol spriahnuty s diablom !bez vysvetlenia bez obhajoby na popravisko !!! Tak si to predstavuješ ??len či by si sa tak správal keby išlo o teba ,a kde je láska a milosrdenstvo??? SVETLO SVETLO PRAVDA PRAVDA TO JE to čo robil Kristus a to je to čo robil o. Bezák každy kto je s pravdy ide na svetlo Cirkev sa ináč neočistí ukrývať pedofilných kňazov a schovávať to aby cirkev nezostala pošpinená ???? aké pokritectvo! OBIELENY HROB !!! A čo je vo vnútry špina

  OdpovedaťOdstrániť
 9. skvelý článok. zdieľam -- aj keď ma budú kvôli tomu považovať za rozvracača Cirkvi ;)
  jedinú (čisto terminologickú) výhradu mám k jednému slovnému spojeniu, homosexuálny zväzok by som nenazýval homosexuálnym manželstvom. to druhé je oxymoron
  Filip

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Hlavou Cirki bol, je a vzdy bude Kristus. Viditelna hava cirkvi je papez, ktory sa bude zodpovedat za svoje konanie...

  OdpovedaťOdstrániť
 11. Radost citat skvelo napisany clanok, radost, z toho, ze su na Slovensku studenti, ktori vedia sformovat svoje myslienky jasne a pravdivo, neboja sa byt ini, neboja sa mat svoj nazor aj za cenu rizika, ze budu odmietani a kritizovani ostatnymi. Som stastna, vdacna Duchu Sv., ze vanie teraz a tu...

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Miso, som hrdy na teba za takyto kvalitny a prepracovany clanok. Myslim, ze treba pokracovat v hladani pravdy

  Miso K.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Súhlasíme s článkom pána Michala Čopa, vyjadruje aj naše názory na kauzu Bezák. Naozaj radosť čítať.
  Reakcia na niektoré komentáre: To, že pán arcibiskup Bezák poskytol rozhovor práve tým televíziam, ktorým poskytol ako Markíza, TA3 predsa dostatočne vysvetlil. Nedočkal sa totiž oslovenia zo strany katolíckych médií. Svojimi vystúpeniami katolíkov v našej rodine a v našom okolí vôbec nijako nepobúril, preto tu nie je vhodné písať takéto názory za celú cirkev.
  A názor, že za arcibiskupa Bezáka sú na Orave ľudia, ktorí chodia do kostola len v nedeľu a proti tí, ktorí tam chodia aj v týžni, tak to snáď autor nemôže myslieť ako určujúci argument. Veď nie každému sa dá chodiť do kostola každý deň a pritom práve takíto iba nedeľní alebo sviatoční môžu mať v srdci a v skutkoch obrovskú vieru. Pozor!!: Takéto delenie z pera protibezákovcov je naozaj nevhodnéééé. Vy asi zabúdate, že Boh je láska a preto netrieďte, ale použite lásku, ktorú vám dáva Boh.A takto pristupujte aj k arcibiskupovi Bezákovi.
  Dodatok: Možno sa tak ľahko staviate proti arcibiskupovi Bezákovi preto, že ste ho osobne vôbec nepoznali, nezažili ste bohoslužby s ním, jeho úžasné kázne,jeho celkové pokorné a láskavé účinkovanie, čo vás ale neoprávňuje súdiť ho.

  Taktiež súhlasíme s komentármi Ivky.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Super clanok...
  K tym reakciam na krestanske/nekrestanske media snad len jedno...
  Ako to bol v Pisme? "Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene."

  OdpovedaťOdstrániť